ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI

 

De belastingdienst verleent de ANBI status aan stichtingen en verenigingen.
Het voordeel van een ANBI is dat iemand die een gift doet, een aftrekpost bij de inkomstenbelasting krijgt als dit aan een ANBI is. Is dit niet aan een ANBI, dan ontstaat er geen aftrekpost. Ook om als bedrijf een gift als kosten te mogen meenemen, is het noodzakelijk dat de gift aan een ANBI was. Bij culturele ANBI’s geldt nog een extra belastingvoordeel voor degene die een gift doet.

Ook hoeft een ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen en kan de energiebelasting worden teruggevraagd.

Een ANBI status kan worden aangevraagd door een formulier van de website van de Belastingdienst te downloaden en samen met het beleidsplan op te sturen. De ANBI status kan ook met terugwerkende kracht worden toegekend, onder meer wanneer je op 1 januari van het kalenderjaar waarin je de aanvraag doet al voldeed aan de regels voor een ANBI of wanneer de aanvraag binnen een jaar na oprichting gedaan wordt en bij oprichting al voldeed aan de regels.

Om als ANBI te worden aangemerkt, moet de instelling zich voor minstens 90 % inzetten voor het algemeen nut. Bij dit percentage gaat het om de bestedingen die worden gedaan. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs voldoen hier meestal niet aan, omdat ze zich met name inzetten voor het privé belang van de leden. Verder zijn er nog een aantal andere eisen waaraan voldaan moet worden:

 • De instelling heeft voor het geheel van nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Wel mag er winst worden gemaakt op een commerciële activiteit, als deze winst ten goede komt aan het algemeen nut.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Er mag niet aangezet worden tot haat of het gebruik van geweld. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
 • Bestuurders of beleidsbepalers mogen niet doen alsof het verenigings- stichtingsvermogen hun eigen vermogen is. Om hieraan te voldoen moeten er altijd minstens 3 bestuurders zijn (voorzitter, secretaris, penningmeester) en de bestuurders mogen geen vetorecht hebben. Hierdoor is er geen bestuurder in zijn eentje iets kan beslissen. Als één van deze functies niet meer ingevuld is, moet dat binnen drie maanden worden opgelost.
 • De beloningen van bestuurders zijn beperkt tot onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden (een vergoeding voor het vervullen van de functie).
 • Er is een actueel beleidsplan
 • Het eigen vermogen moet beperkt blijven tot wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel. Het vermogen dat aangehouden mag worden is:
 • Vermogen dat als legaat of schenking is ontvangen op voorwaarde dat alleen het rendement gebruikt mag worden.
 • Bezittingen die nodig zijn voor het doel, zoals een natuurgebied.
 • Bezittingen die nodig zijn om het doel te realiseren, zoals een pand of een opslagplaats.
 • Vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen, rekening houdend met schommelingen in inkomsten en rendementen.
 • Er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
 • Geld dat overblijft na opheffing wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel

De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. Uit de administratie moet in ieder geval blijken welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoedingen en vacatiegelden, welke kosten er zijn gemaakt en wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen.

De instelling publiceert bepaalde gegevens online. Om de ANBI status te behouden moet de ANBI blijven voldoen aan de voorwaarden. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet de administratie inzichtelijk worden gemaakt. Wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de belastingdienst, waaronder aanpassing van het correspondentieadres en het niet meer kunnen voldoen aan de doelstelling of aanpassing van de doelstelling.

Commerciële activiteiten ANBI

Zoals al eerder werd benoemd moet de ANBI zich met minimaal 90% van de uitgaven inzetten voor het algemene nut. De overige 10% mag dus uit commerciële activiteiten bestaan, zolang de winst ten goede komt aan het algemene nut. Een activiteit is commercieel als de prijs die wordt gevraagd hoger ligt dan de kostprijs (de totale kosten, dus directe kosten en toegerekende indirecte kosten) ervan. Een abonnementsprijs of toegangsprijs die hoger is dan de te dekken kosten, is dus ook commerciële activiteit. Beleggingsactiviteiten zijn geen commerciële activiteiten.

Het kan zijn dat een commerciële activiteit de ANBI status niet in de weg staat, als deze deel uitmaakt van een geheel. Een theater dat drie types voorstellingen aanbiedt waarvan er een commercieel is en de overige twee niet kostendekkend zijn, kan stellen dat het theater als geheel niet commercieel is en er dus geen commerciële activiteit is.
Ook als een activiteit wordt verricht tegen commercieel tarief maar niet kostendekkend is, is er geen sprake van een commerciële activiteit.

 

Een ANBI beleidsplan

 

Zoals eerder genoemd moet er altijd een actueel beleidsplan zijn. Dit omvat onder meer het volgende:

Stamgegevens (naam, fiscaal nummer, post- of vestigingsadres, telefoonnummer of e-mail adres, KvK nummer, bankrekening).

Het beleid en de strategie. Hierin wordt zo specifiek mogelijk verwoord met welk doel de stichting is opgezet, welke activiteiten worden ontplooid om dit doel te bereiken en indien van toepassing wat de doelgroep is. Ook wordt gemeld hoe geld wordt geworven, hoe het vermogen wordt beheerd en waaraan het wordt besteedt.

De gegevens over het bestuur. Dit zijn alle namen van bestuursleden met hun functie. Verder wordt hierin vermeld wat het beloningsbeleid is en hoe wordt gezorgd dat bestuursleden niet zelfstandig over het vermogen kunnen beschikken.

De financiële gegevens. Hierin staat een meerjarenbegroting (bij voorkeur drie jaar) met in ieder geval:

 • Inkomsten
 • Uitgaven
 • Giften/donaties
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Kantoor artikelen
 • Overige kosten
 • Ook wordt er melding gemaakt van voorgenomen voorzieningen en reserveringen.
 • Wat moet er gepubliceerd worden?
 • Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens hebben staan (de eigen website of bijv. de website van een brancheorganisatie):
 • De naam van een instelling, indien van toepassing ook de naam waaronder de instelling bekend is bij het publiek.
 • Het RSIN of fiscaal nummer
 • Contactgegevens
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De namen van de bestuurders en welke bestuurders de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen
 • Het beloningsbeleid
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording. De omvat de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Dit moet u ieder jaar binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren

Op de publicatieplicht bestaan enkele uitzonderingen voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen.

 

Een gift aan een steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een speciale stichting die is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) op het gebied van sport en muziek. Een SBBI is bijvoorbeeld een sportclub, zangkoor, dansgroep of een muziek- of harmonievereniging.

De steunstichting kan voor dat jubileum maximaal 1 kalenderjaar lang door ons worden aangemerkt als een steunstichting SBBI. Alleen in dat jaar mag u giften aan deze stichting  aftrekken.

 

Kun je wel wat hulp gebruiken  bij de aangifte inkomstenbelasting? neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze administratiekantoren.  Zij kunnen je met raad en daad bijstaan.

 

Op jouw financieel succes,

 

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen